Forum

Cube C++ / nie odpala się

[+] Twoje konto

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie

Wątek Forum > Porady > Programowanie > Cube C++ / nie odpala się

Idź do strony:1
Ocena: (Ocen: 0)
Wypowiedzi 1 - 11 z 11
 Zarejestrowany, zwieszony stefan45 Kopiuj nick (79.186.223.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 09:02:15
« Opcje

Witam,, znalazłem w necie takiego cuba

/****************************************************************************\
* *
* Cube.c *
* *
* This program draws a cube in 3D world space and allows the user to move *
* and rotate the cube through keyboard controls. Each of the six cube faces *
* is a different color. *
* *
\****************************************************************************/
#include
#define vbWidth 640
#define vbHeight 480
typedef struct point3d
{
double x;
double y;
double z;
} POINT3D;
// six faces of a 40x40x40 cube, defined in object coordinates
POINT3D Face1[] = {
{ 20.0,-20.0,-20.0},
{-20.0,-20.0,-20.0},
{-20.0, 20.0,-20.0},
{ 20.0, 20.0,-20.0}
};
POINT3D Face2[] = {
{-20.0,-20.0,-20.0},
{-20.0,-20.0, 20.0},
{-20.0, 20.0, 20.0},
{-20.0, 20.0,-20.0}
};
POINT3D Face3[] = {
{ 20.0, 20.0, 20.0},
{-20.0, 20.0, 20.0},
{-20.0,-20.0, 20.0},
{ 20.0,-20.0, 20.0}
};
POINT3D Face4[] = {
{ 20.0,-20.0, 20.0},
{ 20.0,-20.0,-20.0},
{ 20.0, 20.0,-20.0},
{ 20.0, 20.0, 20.0}
};
POINT3D Face5[] = {
{ 20.0,-20.0, 20.0},
{-20.0,-20.0, 20.0},
{-20.0,-20.0,-20.0},
{ 20.0,-20.0,-20.0}
};
POINT3D Face6[] = {
{ 20.0, 20.0,-20.0},
{-20.0, 20.0,-20.0},
{-20.0, 20.0, 20.0},
{ 20.0, 20.0, 20.0}
};
// for convenience, an array of pointers to each of the six faces
POINT3D *Faces[] = {Face1,Face2,Face3,Face4,Face5,Face6};
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
void CheckForMovement(void);
void DrawCube(void);
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
PSTR szCmdParam, int iCmdShow)
{
static char szAppName[] = "FGcube";
HWND hWnd;
MSG msg;
WNDCLASSEX wndclass;
wndclass.cbSize = sizeof(wndclass);
wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;
wndclass.lpfnWndProc = WindowProc;
wndclass.cbClsExtra = 0;
wndclass.cbWndExtra = 0;
wndclass.hInstance = hInstance;
wndclass.hIcon = LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
wndclass.hbrBackground = NULL;
wndclass.lpszMenuName = NULL;
wndclass.lpszClassName = szAppName;
wndclass.hIconSm = LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
RegisterClassEx(&wndclass);
hWnd = CreateWindow(szAppName, // window class name
"Single 3D Cube", // window caption
WS_OVERLAPPEDWINDOW, // window style
CW_USEDEFAULT, // initial x position
CW_USEDEFAULT, // initial y position
CW_USEDEFAULT, // initial x size
CW_USEDEFAULT, // initial y size
NULL, // parent window handle
NULL, // window menu handle
hInstance, // program instance handle
NULL); // creation parameters
ShowWindow(hWnd,iCmdShow);
UpdateWindow(hWnd);
// The message loop processes entries placed in the message queue.
// When no message is ready, call CheckForMovement() to check if
// we want to perform movement.
while (TRUE)
{
if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))
{
if (msg.message == WM_QUIT)
break;
else
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
}
else
CheckForMovement();
}
return msg.wParam;
}
/****************************************************************************\
* *
* WindowProc() *
* *
\****************************************************************************/
HDC hDC;
HPALETTE hPal;
int hVB;
UINT cxClient, cyClient;
int vbDepth;
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
PAINTSTRUCT ps;
switch (iMsg)
{
case WM_CREATE:
hDC = GetDC(hWnd);
fg_setdc(hDC);
hPal = fg_defpal();
fg_realize(hPal);
fg_vbinit();
vbDepth = fg_colors();
fg_vbdepth(vbDepth);
hVB = fg_vballoc(vbWidth,vbHeight);
fg_vbopen(hVB);
fg_vbcolors();
fg_setcolor(-1);
fg_fillpage();
fg_3Dviewport(0,vbWidth-1,0,vbHeight-1,0.5);
fg_3Drenderstate(FG_ZCLIP);
return 0;
case WM_PAINT:
BeginPaint(hWnd,&ps);
fg_vbscale(0,vbWidth-1,0,vbHeight-1,0,cxClient-1,0,cyClient-1);
EndPaint(hWnd,&ps);
return 0;
case WM_SETFOCUS:
fg_realize(hPal);
InvalidateRect(hWnd,NULL,TRUE);
return 0;
case WM_SIZE:
cxClient = LOWORD(lParam);
cyClient = HIWORD(lParam);
return 0;
case WM_DESTROY:
fg_vbclose();
fg_vbfree(hVB);
fg_vbfin();
DeleteObject(hPal);
ReleaseDC(hWnd,hDC);
PostQuitMessage(0);
return 0;
}
return DefWindowProc(hWnd,iMsg,wParam,lParam);
}
/****************************************************************************\
* *
* CheckForMovement() *
* *
* The CheckForMovement() function checks for key presses that control the *
* cube's movement, and if required redraws the cube at its new position and *
* orientation. It is called from the WinMain() message loop when there are *
* no messages waiting. *
* *
\****************************************************************************/
void CheckForMovement()
{
static double xWorld = 0.0, yWorld = 0.0, zWorld = 100.0;
static int xAngle = 0, yAngle = 0, zAngle = 0;
static BOOL Redraw = TRUE;
BOOL ShiftKey;
// check if either shift key is pressed
ShiftKey = fg_kbtest(42) | fg_kbtest(54);
// + and - move cube along the z axis (+ is toward viewer, - is
// away from viewer)
if (fg_kbtest(74))
{
zWorld += 3.0;
Redraw = TRUE;
}
else if (fg_kbtest(78))
{
zWorld -= 3.0;
Redraw = TRUE;
}
// left and right arrow keys move cube along x axis
else if (fg_kbtest(75))
{
xWorld -= 3.0;
Redraw = TRUE;
}
else if (fg_kbtest(77))
{
xWorld += 3.0;
Redraw = TRUE;
}
// up and down arrow keys move cube along y axis
else if (fg_kbtest(72))
{
yWorld += 3.0;
Redraw = TRUE;
}
else if (fg_kbtest(80))
{
yWorld -= 3.0;
Redraw = TRUE;
}
// x rotates counterclockwise around x axis, X rotates clockwise
else if (fg_kbtest(45))
{
if (ShiftKey)
{
xAngle += 6;
if (xAngle >= 360) xAngle -= 360;
}
else
{
xAngle -= 6;
if (xAngle < 0) xAngle += 360;
}
Redraw = TRUE;
}
// y rotates counterclockwise around y axis, Y rotates clockwise
else if (fg_kbtest(21))
{
if (ShiftKey)
{
yAngle += 6;
if (yAngle >= 360) yAngle -= 360;
}
else
{
yAngle -= 6;
if (yAngle < 0) yAngle += 360;
}
Redraw = TRUE;
}
// z rotates counterclockwise around z axis, Z rotates clockwise
else if (fg_kbtest(44))
{
if (ShiftKey)
{
zAngle += 6;
if (zAngle >= 360) zAngle -= 360;
}
else
{
zAngle -= 6;
if (zAngle < 0) zAngle += 360;
}
Redraw = TRUE;
}
// if the cube's position or rotation changed, redraw the cube
if (Redraw)
{
// erase the previous frame from the virtual buffer
fg_setcolor(-1);
fg_fillpage();
// define the cube's new position and rotation in 3D world space
fg_3Dsetobject(xWorld,yWorld,zWorld,xAngle*10,yAngle*10,zAngle*10);
// draw the cube
DrawCube();
// display what we just drew
fg_vbscale(0,vbWidth-1,0,vbHeight-1,0,cxClient-1,0,cyClient-1);
Redraw = FALSE;
}
}
/****************************************************************************\
* *
* DrawCube() *
* *
* Draws each of the six cube faces in 3D world space. *
* *
\****************************************************************************/
void DrawCube()
{
register int i;
int r, g, b;
static int Colors[] = {84,88,92,96,100,104};
for (i = 0; i < 6; i++)
{
if (vbDepth > 8)
{
fg_getrgb(Colors[i],&r,&g,&b);
fg_setcolorrgb(r,g,b);
}
else
{
fg_setcolor(Colors[i]);
}
fg_3Dpolygonobject((double *)Faces[i],4);
}
}

wklejam go do visual studio 2010 , zapisałem jako plik z rozszerzeniem *c
i jak chcę to z kompilować to otwiera mi się poprzedni projekty gry, który tymczasowo zamknąłem. Wie ktos dlaczego tak się dzieje ?

 Gość REKLAMA Kopiuj nick (*->*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 09:02:16

Bestselery na Helion.pl:

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 13:18:04
« Opcje

Utwórz nowy projekt, a następnie dodaj do niego kod.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Zarejestrowany, zwieszony stefan45 Kopiuj nick (83.21.240.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 13:26:15 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 23 października 2010, 13:27:46 po raz 1-wszy przez: stefan45
« Opcje

Takk zrobiłem i nie działa : | cały czas otwiera się gra
Nie będę zakładał nowego tematu jak mogę w tym napisać

---
jak mógłbym zrobić obiekt trójwymiarowy , podzielony na kilka pomieszczeń , ze ścianami do którego będzie można wejść, i będzie miał kilka drzwi .

dla OpnenGl C++

to samo tyczy się , jak zrobić menu do gry na 3 buttony o akcji :

1.otwórz grę
2.informacje
3.wyjdź z gry

dla Open Gl C++ czekam na pomoc, ew polski i krok po kroku tutek jak to zrobić . . aż najprostszym sposobem ma być to proste menu bez bajerów

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 14:06:12
« Opcje

być może zapisałeś do plików domyślnych coś i teraz przy tworzeniu nowego projektu otwiera się właśnie to...

Co do pomieszczeń i chodzenia, to temat jest zbyt złożony na opisywanie na Forum. Wpisz w Google "programowanie opengl c++" - znajdziesz poradniki i strony poświęcone temu zagadnieniu. Jeśli to nie wystarczy - zainwestuj w książkę.

Co do menu - po prostu wstaw 3 przyciski albo narysuj 3 teksty i dodaj kod obsługi zdarzenia (dla klawiatury - WM_CHAR).


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Zarejestrowany, zwieszony stefan45 Kopiuj nick (83.21.240.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 15:08:46
« Opcje

No ale jak wstawić te 3 przyciski do menu, w czym ?
nie mogę znaleźć tego w necie, więc jakaś dokładna instrucka krok po kroku, jak to zrobić

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 18:13:41
« Opcje

Zamierzasz pisać z wykorzystaniem WinAPI?


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Zarejestrowany, zwieszony stefan45 Kopiuj nick (83.21.240.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 18:45:38
« Opcje

Jeszcze nie wiem , jak może być doradzi jak będzie

a) Przede wszystkim najprościej
b) Z wykorzystaniem czego lepiej Api czy czego innego ?

No i pod to, co zdecydujesz, dokładną instrukcję
mam już gotowe 3 pliki *bmp na buttony

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 19:31:52 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 23 października 2010, 19:32:45 po raz 1-wszy przez: Dżyszla
« Opcje

Proszę bardzo: używasz VCL Borlanda lub MFC - przeciągasz przyciski (lub obiekty wyświetlania obrazu, jeśli chcesz nadać własny obraz) na formę i gotowe. W inspektorze obiektów możesz dodać kod wywoływany po kliknięciu.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Zarejestrowany, zwieszony stefan45 Kopiuj nick (83.21.240.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 19:47:36
« Opcje

Nie mogę znaleźć ani jedno ani drugiego programu aby go pobrać ;x
Powiesz mi skąd to wsiąść ? np tego VCL Borlanda ?

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 19:51:05
« Opcje

VCL to technika wizualnych komponentów dla środowisk Borlanda (m.in. Borland C++ Builder). Znaleźć go możesz np w czasopismach lub ot, choćby pierwszy link z Google: http://pl.unidownload.com/downloading-Borland-C++-Builder_266_1.html


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Zarejestrowany, zwieszony stefan45 Kopiuj nick (83.21.240.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2010, 19:54:42
« Opcje

ok,dzięki już robię w razie problemów jeszcze napiszę

 
Idź do strony:1

[+] Pokaż/odśwież listę czytających i monitorujących ten wątek

Podobne tematy:
Tytuł wątkuDziałWypowiedziWyświetleńOcenaOstatnia wypowiedź

Nowa wypowiedź

Nowa wypowiedź
Nie jesteś zalogowany; będziesz traktowany jako gość!
Zaloguj Zaloguj
Nick (gość): | Przepisz ten kod [?]: 38a88:
Tekst:

 
* Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych w zakresie wskazanym w Regulaminie

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie


Chcesz mieć też takie forum na swojej stronie? Napisz!

Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
 
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2021 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 15.07.2018 16:27
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw